โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) เวลา 13:00 น. กองกลางสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในการเตรียมตัวเขียนเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ