เข้าร่วมโครงการสัมมนา "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา(หอประชุมเก่า) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธารกล่าวเปิดและเป็นตัวแทนกล่าวต้องรับคณะวิทยากร และ ดร.มะลิวัลล์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการจัดทำตัวชีวัดระดับบุคคลทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ซึ่งในปัจจุบัน การประเมินด้วย "ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) เป็นที่นิยม โดยแนวเน้นของการประเมิน คือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยู่ที่จุดแข็ง จุดอ่อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บุคลากรได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งและตามระดับ


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ