เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 มีการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยวิทยากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ