เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน”

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน” ขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ