เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API)

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API) โงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2561และวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ