กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์”

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์” ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ