เข้าร่วมการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics"

เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

อ่าน.....

แจ้ง การแก้ไขหน้าต่างสำหรับการ Althentication

ด้วยงานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ได้มีการปรับเปลี่ยน การ Login ใช้งาน Internet เฉพาะระบบสาย LAN โดยที่ในการ Login ในแต่ละครั้ง จะสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าหากต้องการใช้งาน ก็เพียงแต่ทำการ Login ใหม่หรือทำการ Refresh หน้าที่ Login ก่อนที่จะถึงเวลา 3 ชั่วโมง ก็จะสามารถใช้งานได้ Internet ได้นานขึ้น โดยไม่ต้อง Login บ่อยครั้ง เป็นการเปลี่ยนเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีกรณีที่การใช้ User ของผู้ที่ Login ค้างเอาไว้ โดยที่ไม่ได้ Logout ออก หากท่านใดมีข้อสงสัยวิธีการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

อ่าน.....

เชิญชวน ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์แท้ของ Microsoft

เชิญชวน บุคลากรของมหาวิทยาลัยลัยราชภัฏกำแพงเพชร ใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์แท้จาก Microsoft ทั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows10 Windows8.1 และ Windows7 และในส่วนของ โปรแกรม Office2016 Office2013 และ Office2010 เป็นต้น เพียงแค่ใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ก็สามารถ Activate KEY ได้ทั้ง Windows และ Office

อ่าน.....

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์”

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์” ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่าน.....

การอบรมเชิงปฏิบัติ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

การอบรมเชิงปฏิบัติ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco จัดระหว่าง วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

อ่าน.....