การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโดรงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่าบริหาร เป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสร้างจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยง ให้ผู้ที่เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานศึกษาในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและรุนแรง พร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 และลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

อ่าน.....

แจ้ง เรื่องการ Update Windows Server (CredSSP)

แจ้งปัญหาของการ Remote Desktop สำหรับเครื่อง Web Server ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่พบเจอปัญหาการ Remote Desktop เข้าไปยัง Server ของหน่วยงานตนเองไม่ได้ เพราะว่าทาง Microsoft ได้ปล่อย Patch Update มาใหม่ (CredSSP) ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องใดที่มีการ Update Windows อยู่เป็นประจำ จะไม่พบกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นวิธีการคือเครื่องใดที่ยัง Remote Desktop เข้าเครื่องได้อยู่ให้ทำการ Update Windows Server ของหน่วยงานตนเองให้เป็นปัจจุบัน แต่ถ้าหากหน่วยงานใดไม่สามารถ Remote Desktop ได้แล้ว ให้ติดต่อที่งานพัฒนาระบบเครื่อข่ายและการสื่อสาร โทร. 1550

อ่าน.....

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API)

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API) โงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2561และวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่าน.....

เข้าร่วมการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics"

เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

อ่าน.....

แจ้ง การแก้ไขหน้าต่างสำหรับการ Althentication

ด้วยงานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ได้มีการปรับเปลี่ยน การ Login ใช้งาน Internet เฉพาะระบบสาย LAN โดยที่ในการ Login ในแต่ละครั้ง จะสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าหากต้องการใช้งาน ก็เพียงแต่ทำการ Login ใหม่หรือทำการ Refresh หน้าที่ Login ก่อนที่จะถึงเวลา 3 ชั่วโมง ก็จะสามารถใช้งานได้ Internet ได้นานขึ้น โดยไม่ต้อง Login บ่อยครั้ง เป็นการเปลี่ยนเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีกรณีที่การใช้ User ของผู้ที่ Login ค้างเอาไว้ โดยที่ไม่ได้ Logout ออก หากท่านใดมีข้อสงสัยวิธีการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

อ่าน.....