เข้าร่วมโครงการสัมมนา "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา(หอประชุมเก่า) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธารกล่าวเปิดและเป็นตัวแทนกล่าวต้องรับคณะวิทยากร และ ดร.มะลิวัลล์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการจัดทำตัวชีวัดระดับบุคคลทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ซึ่งในปัจจุบัน การประเมินด้วย "ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) เป็นที่นิยม โดยแนวเน้นของการประเมิน คือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยู่ที่จุดแข็ง จุดอ่อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บุคลากรได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งและตามระดับ

อ่าน.....

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับบุคลากร

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหว่างวั้นที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณโรงแรมสุโขทัย เฮอรอเทจ จังหวัดสุโขทัย

อ่าน.....

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React ระหว่าง วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อ่าน.....

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับหลักการ SEO

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับหลักการ SEO เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อ่าน.....

เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 มีการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยวิทยากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ่าน.....