บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกท่านเข้าร่วมอบรม ระบบ e-office Automations เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563

อบรม ระบบ e-office Automations เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 9 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมด้วย

อ่าน.....

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง Username และ Password

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง Username และ Password หรือการเข้าใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร โทร 055-706-555 ต่อ 1550

อ่าน.....

โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) เวลา 13:00 น. กองกลางสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในการเตรียมตัวเขียนเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

อ่าน.....

จัดการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่"

จัดการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคพลังประชารัฐและอดีตรองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร โครงการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีความเข้าใจทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การปรับตัวของมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ภายใต้นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบกับนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมุ่งเน้นสู่การปรับตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่าน.....

เข้าอบรม "การใช้งาน API และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Microsoft Azure"

อบรม "การใช้งาน API และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Microsoft Azure" ศูนย์คอมห้อง 6/1 ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

อ่าน.....