รับฟังบรรยายพิเศษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

อ่าน.....

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

อ่าน.....

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน API และการพัฒนาMoblie Application ด้วย Ionic Framework

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน API และการพัฒนาMoblie Application ด้วย Ionic Framework ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 7 ห้อง 7/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่าน.....

เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน”

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน” ขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อ่าน.....

การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโดรงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่าบริหาร เป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสร้างจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยง ให้ผู้ที่เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานศึกษาในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและรุนแรง พร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 และลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

อ่าน.....