แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด

         
               
  สถานะภาพ         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ระบบอินเตอร์เน็ต มีความเร็ว
ระบบอินเตอร์เน็ต มีความเสถียรต่อการใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ต มีความครอบคุมทุกพื้นที่
ระบบอินเตอร์เน็ต รองรับการใช้งานของอุปกรณ์อื่น เช่น smart phone , taplet เป็นต้น
ระบบอินเตอร์เน็ต เข้าใช้งานได้ตลอดเวลา


| แสดงข้อมูล