แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด

         
               
  สถานะภาพ         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน
2. จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการประมวลผลสามารถเข้าถึงโปรแกรมต่างๆได้รวดเร็ว
4. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกเกาะติดจนทำให้เกิดปัญหาเมื่อยามใช้งาน
5. เครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมต่างๆที่รองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ


| แสดงข้อมูล