ผู้บริหาร

ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากร

สุริยา คชฤทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จุฑามาศ นวลแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฐมพงษ์ สุดเขียว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เกี่ยวกับเรา

ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft

ข้อมูลติดต่อ

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 per 1550 Email noc@kpru.ac.th