NOC:Network Operation Center

สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต

ประจำวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ เวลา 8.45 น.

light


ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ เวลา 8.40 น.

light


ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ เวลา 8.45 น.

light

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฏาคม หลังเลิกงานทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในห้อง Server ส่วน Link Uninet มาตอน 9 โมงเช้าของวันที่ 16 กรกฏาคม


อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง Username และ Password

อ่าน.....

โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

อ่าน.....

จัดการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่"

อ่าน.....

เข้าอบรม "การใช้งาน API และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Microsoft Azure"

อ่าน.....

เข้าร่วมโครงการสัมมนา "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่าน.....


อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft

ข้อมูลติดต่อ

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 per 1552 Email noc@kpru.ac.th