ประจำวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ เวลา 8.45 น.

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม Link uninet Down ตอน 20.09 น. และ UP ตอน 22.57 น.