ประจำวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ เวลา 8.58 น.

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. ไฟดับ Link CAT up ตอน 22.11 น. ส่วน Link Uninet up ตอน 22.27 น.