NOC:Network Operation Center

สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต

ประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ เวลา 8.32 น.

light


ประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ เวลา 8.42 น.

light


ประจำวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ เวลา 8.56 น.

light


อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับหลักการ SEO

อ่าน.....

เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

อ่าน.....

รับฟังบรรยายพิเศษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

อ่าน.....

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อ่าน.....

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน API และการพัฒนาMoblie Application ด้วย Ionic Framework

อ่าน.....


อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft

ข้อมูลติดต่อ

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 per 1552 Email noc@kpru.ac.th