NOC:Network Operation Center

สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต

ประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ เวลา 8.37 น.

light


ประจำวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ. เวลา 8.44 น.

light


ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ เวลา 8.40 น.

light


อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการสัมมนา "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่าน.....

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับบุคลากร

อ่าน.....

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React

อ่าน.....

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับหลักการ SEO

อ่าน.....

เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแฟ้มสะสมผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

อ่าน.....


อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft

ข้อมูลติดต่อ

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 per 1552 Email noc@kpru.ac.th