NOC:Network Operation Center

สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต

ประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ เวลา 9.04 น.

light

Firewall UP ตอน 8.46 น. วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ เวลา 9.00 น.

light


ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ เวลา 9.20 น.

light


อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกท่านเข้าร่วมอบรม ระบบ e-office Automations เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563

อ่าน.....

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง Username และ Password

อ่าน.....

โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

อ่าน.....

จัดการประชุม "ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่"

อ่าน.....

เข้าอบรม "การใช้งาน API และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Microsoft Azure"

อ่าน.....


อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft

ข้อมูลติดต่อ

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 per 1552 Email noc@kpru.ac.th