NOC:Network Operation Center

Law Computer 2560

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ปี 2560

Antivirus

โปรแกรมแสกนไวรัส

IT Contingency Plan 2559

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต

ประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ เวลา 8.45 น.

light


ประจำวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ เวลา 8.36 น.

light


ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ เวลา 8.32 น.

light


อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

อ่าน.....

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน API และการพัฒนาMoblie Application ด้วย Ionic Framework

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน API และการพัฒนาMoblie Application ด้วย Ionic Framework ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 7 ห้อง 7/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อ่าน.....

เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน”

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน” ขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อ่าน.....

การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโดรงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่าบริหาร เป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยสำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสร้างจิตสำนึกและลดพฤติกรรมเสี่ยง ให้ผู้ที่เข้าอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานศึกษาในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและรุนแรง พร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการป้องกันเหตุด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 และลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

อ่าน.....

แจ้ง เรื่องการ Update Windows Server (CredSSP)

แจ้งปัญหาของการ Remote Desktop สำหรับเครื่อง Web Server ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่พบเจอปัญหาการ Remote Desktop เข้าไปยัง Server ของหน่วยงานตนเองไม่ได้ เพราะว่าทาง Microsoft ได้ปล่อย Patch Update มาใหม่ (CredSSP) ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องใดที่มีการ Update Windows อยู่เป็นประจำ จะไม่พบกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นวิธีการคือเครื่องใดที่ยัง Remote Desktop เข้าเครื่องได้อยู่ให้ทำการ Update Windows Server ของหน่วยงานตนเองให้เป็นปัจจุบัน แต่ถ้าหากหน่วยงานใดไม่สามารถ Remote Desktop ได้แล้ว ให้ติดต่อที่งานพัฒนาระบบเครื่อข่ายและการสื่อสาร โทร. 1550

อ่าน.....

อ่านเพิ่มเติม

สถิติการเข้าใช้บริการอินเตอร์

จำนวน วันที่
159 2018-01
245 2018-02
140 2018-03
3 2018-05

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft

ข้อมูลติดต่อ

งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-706555 per 1550 Email noc@kpru.ac.th