รายการอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อบุคลากร

ชื่อ นามสกุล ฝ่ายงาน รายการอุปกรณ์
วิจิตร โภคากร ห้องสมุด
อนุชา พวงผกา ห้องสมุด
ไพรัตน์ พวงผกา ห้องสมุด
นริศรา อินน้วม ห้องสมุด
นฤเบศร์ กลัดภิบาล งานโสตทัศนวัสดุ
ภูเบศ ละอินทร์ งานโสตทัศนวัสดุ
อรวรรณ คชฤทธิ์ ห้องสมุด
สุนิษา ศรีนิ่มนวล ห้องสมุด
   


เครื่องสำรองไฟ


คอมพิวเตอร์


แรม


การ์ดจอ


เครื่องเสียง


ทีวี


หน้าจอ


เครื่องนำเสนอ


ปริ้นเตอร์

ARIT: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

KPRU: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร